Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

1. Ik: Evolutiv is de gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer.

2. Opdrachtgever: diegene met wie ik een overeenkomst aanga.  

3. Overeenkomst: elke overeenkomst die tot stand komt tussen mij en opdrachtgever.

4. Producten: onder producten wordt verstaan onder andere presentaties, software, designs en prototypen.

Artikel 2 Toepasselijkheid van voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen mij en opdrachtgever, voor zover deze voorwaarden niet door partijen schriftelijk en uitdrukkelijk is uitgesloten in welk geval expliciet anders is overeengekomen.

2. Eventuele voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Ik en opdrachtgever zullen in overleg een nieuwe bepaling overeen komen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling(en). Hierbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht genomen.

4. Ik ben bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld treden wijzigingen tegenover de wederpartij in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.

Artikel 3 Offertes en aanbiedingen

1. De door ik gemaakte offertes zijn vrijblijvend. Ze zijn geldig gedurende veertien (14) dagen, tenzij anders is aangegeven of overeengekomen. Ik ben slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding door de opdrachtgever binnen 30 dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.

2. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

3. Wanneer de aanvaarding anders is en daarmee afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod ben ik daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt in een dergelijk geval niet in deze afwijkende aanvaarding  tot stand, tenzij ik anders aangeeft.

4. aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige aanbiedingen.

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst

1. Een overeenkomst van opdracht komt tot stand nadat ik de opdracht schriftelijk heeft aanvaard, ofwel heb bevestigd. Bevestiging kan schriftelijk of digitaal.

2. De door mij opgestelde offerte wordt gezien als het document wat de opdracht juist en volledig weergeeft, tenzij de opdrachtgever daartegen onmiddellijk en schriftelijk protesteert.

3. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen binden mij alleen, wanneer deze door mij schriftelijk binnen veertien (14) dagen zijn bevestigd en de opdrachtgever daartegen niet binnen vijf (5) werkdagen schriftelijk protest aantekent.

4. Ik ben gerechtigd na het aangaan van de overeenkomst van de opdrachtgever zekerheid te eisen dat zowel aan de betalingsverplichting zal worden voldaan als aan de overige verplichtingen, voordat (verdere) prestatie nodig is.

Artikel 5 Uitvoering overeenkomst

1. De opdrachtgever stemt ermee in, dat ik de overeenkomst onder mijn verantwoordelijkheid laat uitvoeren door de medewerkers en anderen die op enigerlei wijze werkzaam zijn voor, in dienst zijn van of verbonden zijn aan Evolutiv of zonodig door derden, met terzijdestelling van artikel 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW.

2. Tenzij uitdrukkelijk ander is overeengekomen ben ik vrij te bepalen welke medewerker de opdracht uitvoert. Wanneer en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heb ik het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden. Ik ben op geen enkele wijze aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.

3. De opdrachtgever zorgt ervoor dat alle gegevens, waarvan ik aangeef dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan mij worden geleverd. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan mij zijn geleverd, heb ik het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4. Ik ben verder niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat ik ben uitgegaan van door de opdrachtgever geleverde onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor mij kenbaar behoorden te zijn.

Artikel 6 Facturatie en betaling

1. Voor de uitvoering van een overeenkomst is de opdrachtgever het honorarium, (eventuele) kantoorkosten en omzetbelasting verschuldigd , tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2. Het honorarium wordt berekend aan de hand van het over de betreffende periode geldende tarief van mij, of een ander, door mij schriftelijk bevestigd tarief. Factoren als belang van de opdracht, specialistische aard van de opdracht, draagkracht van de opdrachtgever en spoedeisendheid van de uit te voeren  werkzaamheden, kunnen aanleiding geven voor aanpassing van het geldende tarief.

3. Ik ben steeds gerechtigd van de opdrachtgever een voorschot van betaling te vragen. Een voorschot wordt verrekend met de einddeclaratie.

4. De opdrachtgever is verplicht de door mij verzonden facturen te voldoen binnen dertig (30) dagen na factuurdatum. Betaling moet gebeuren op de manier zoals op de factuur vermeld staat. Bij het uitblijven van (tijdige) betaling is de opdrachtgever, zonder nadere ingebrekestelling, direct in verzuim en is opdrachtgever een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geleende wettelijk (handels)rente. De kosten verbonden aan de invordering komen geheel voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 7 Wijziging overeenkomst

1. Wanneer tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de afgesproken werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen ik en opdrachtgever tijdig en in gezamenlijk overleg de overeenkomst aanpassen.

2. Wanneer de opdracht na het bevestigen door middel van een opdrachtbevestiging, zoals uitgelegd in artikel 4 onder 1 en 2, gewijzigd wordt, is er sprake van een aanvullende opdracht. Deze aanvullende opdracht zal op verzoek van de opdrachtgever in een offerte gecommuniceerd worden.

3. Wanneer partijen overeenkomen dat de overeenkomst gewijzigd of aangevuld wordt, kan het tijdstip van afronding van de opdracht hierdoor veranderen en dus beïnvloed worden. Ik zal de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen.

4. Indien de wijzigingen of aanvullingen financiële consequenties hebben of andere gevolgen hebben op de overeenkomst, zal ik de opdrachtgever hierover vooraf inlichten.  

5. Indien een vast honorarium is afgesproken ofwel is overeengekomen zal ik aangegeven in hoeverre de wijziging(en) of aanvulling(en) van de overeenkomst het honorarium te boven gaat.

Artikel 8 Opzegging

1. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door de opdrachtgever, heb ik het recht om compensatie te vragen voor het reeds gedane werk en mag dit ook factureren. Opdrachtgever is verplicht tot betaling van het in rekening gebrachte bedrag. De voorlopige resultaten, die zijn verricht tot het punt van opzegging, zullen onder voorbehoud door mij geleverd worden.

2. Wanneer er door de tussentijdse opzegging producten zijn geleverd, en daarmee bezittingsverlies is ontstaan, ben ik gerechtigd om hiervoor compensatie te vragen, tenzij er feiten en omstandigheden zijn aan de opzegging ten grondslag ligt die aan mij zijn toe te rekenen.

Artikel 9 Opschorting en ontbinding

1. Ik ben bevoegd mijn werkzaamheden op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist indien (doch niet limitatief en/of uitsluitend):

i. de opdrachtgever in verzuim is de overeengekomen prijs, inclusief de verschuldigde rente en kosten te voldoen; en/of

ii. de opdrachtgever in verzuim is de geleverde zaken in ontvangst te nemen; en/of

iii. na het sluiten van de overeenkomst ik ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, waaronder de omstandigheid dat blijkt dat de opdrachtgever onvoldoende kredietwaardig is; en/of

iv. de opdrachtgever zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet nakomt; en/of

v. de opdrachtgever insolvent is, waaronder begrepen dat opdrachtgever in staat van faillissement wordt of is verklaard, sprake is van surseance van betaling en/of aanvraag daartoe, en/of sprake is van een (wettelijke) schuldsaneringsregeling; en/of

vi. de opdrachtgever niet (meer) beschikkingsbevoegdheid is over zijn/haar vermogen.

2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden volgens dit artikel, is de opdrachtgever ten minste 30% van de overeengekomen prijs verschuldigd. Voornoemde bedrag is terstond en direct opeisbaar. Dit is onverminderd hetgeen de opdrachtgever reeds aan prestatie ontvangen heeft van mij en de gemaakte kosten. Opdrachtgever moet deze ontvangen prestaties en gemaakte kosten vergoeden, onverminderd het recht van mij om de gehele schade in rechte te vorderen.

3. Bij een ontbinding krachtens dit artikel strekken alle ontvangen termijnen primair in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op opengevallen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en lopende rente.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

1. Indien ik aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2. Indien Ik aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal twee keer het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de aansprakelijkheidsverzekeraar van mij in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.

3. In afwijking van hetgeen onder 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes (6) maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.

Artikel 11 Vrijwaringen

1. De opdrachtgever heeft als inhoudelijk deskundige de plicht de geleverde teksten en diensten te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden en aanvaardt de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit. Hij vrijwaart mij iedere aansprakelijkheid op grond van de huidige of toekomstige wetgeving.

2. De opdrachtgever vrijwaart mij voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

3. De opdrachtgever vrijwaart mij voor eventuele aansprakelijkheid van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de opdrachtgever toerekenbaar zijn.

4. Ik ben nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 12 Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan, elke omstandigheid buiten mijn macht die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd van mij (niet toerekenbare tekortkomingen in de nakoming).

2. Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard dan ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van transportmogelijkheden, storingen in het bedrijf van mij, in- en uitvoerbeperkingen of - verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale en/of regionale (overheid-)instanties.

3. Als ik, door overmacht mijn verplichting niet, niet naar behoren of niet tijdig kan nakomen, ben ik gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, dan wel voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten. Ingeval van overmacht kan de opdrachtgever mij niet tot schadevergoeding aanspreken.

Artikel 13 Auteursrecht

1. Ik draagt bij een levering van de content het publicatierecht over en wel uitsluitend voor het overeengekomen gebruik. Over een ander gebruik moet een aanvullende overeenkomst gesloten worden.

2. Bij auteursrechtelijk beschermde werken is naamsvermelding verplicht, tenzij daar in de uitvoering overwegende bezwaren tegen bestaan of anders is overeengekomen. Deze bezwaren moet bij het verlenen van de overeenkomst ter kennis van mij worden gebracht en door mij aanvaard worden. Het feit dat namens vermelding in een bepaalde omstandigheid ongebruikelijk is, is geen overwegend bezwaar. Ik kan eisen dat mijn naam niet wordt vermeld of dat gebruik wordt gemaakt van een pseudoniem.

3. Bij ingrijpende wijziging van de geleverde content die niet de goedkeuring van de auteur krijgt, kan ik op grond van de Auteurswet het gebruik van mijn content verbieden.

4. De bepaling van artikel 1 tot en met artikel 3 hebben ook betrekking op content die ik van derden betrekt. Ik garandeer daarbij de opdrachtgever dat hij gerechtigd is tot bovengenoemd gebruiken.

Artikel 14 Levering en eerste gebruiksrecht

Zolang de opdracht niet tot tevredenheid is afgewikkeld en/of nog niet geheel is betaald, blijven alle rechten bij mij.

Artikel 15 Klachten

Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen, op straffe van verval van recht, door de opdrachtgever binnen acht dagen na ontdekking van gebrek, doch uiterlijk binnen een (1) maand na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld bij mij.

Artikel 16 Toepasselijk recht

1. Op elke overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

2. Partijen zullen, voordat een beroep wordt gedaan op de rechter, hun uiterste inspanning leveren een geschil in overleg te beslechten.

3. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Eindhoven.

(Deze algemene voorwaarden lopen tot en met artikel 16)